چهارشنبه 29 اسفند 1397   21:48:46
معاونین وزارتخانه
سيد رحمت الله اكرمي
علی عسکری
 اسماعیل جلیلی
عباس معمارنژاد
سیدحسین میرشجاعیان حسینی
سید کامل تقوی نژاد
ميرعلي اشرف عبداله پور حسيني
مهدی میر اشرفی
جمالی
  • جمالی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
شاپور محمدی