• EN
  • دوشنبه, 12 خرداد 1399
  • ساعت : ۱۶:۲۲:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ 
  • کد خبر : ۶۹۸۳۱
عوامل موثر در ترویج و ارتقای فرهنگ مالیاتی

سیاست های مالی و مالیاتی از طریق تصحیح و تثبیت فعالیتهای اقتصادی در بخشهای مختلف نه تنها به تأمین منابع مالی دولت بلکه به رشد و توسعه اقتصادی کمک می کند. پیشرفت کشورهای روبه توسعه در گرو توسعه صنعتی است. توسعه صنعتی میسر نخواهد شد مگر با تخصیص بهینه منابع و از جمله منابع مالی. کشورها برای تأمین منابع مورد نیاز از دو راهکار سود جسته اند: درآمد مالیاتی و درآمد حاصل از فروش منابع زیرزمینی. کشور ما همواره راه دوم را برگزیده است. این گزینش، فرهنگی را ترویج داده است که مالیات گریزی تنها یکی از پدیده های آن است. پدیده دیگر که در میدان اقتصاد، خود را نشان می دهد، پایین بودن نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است، در صورتی که امروزه اندیشمندان اقتصادی اتفاق نظر دارند که مالیات، سالم ترین منبع مالی برای سرمایه گذاری های زیربنایی و محرکی مهم برای رشد و توسعه اقتصادی است. در عین حال قوانین و مقررات مالیاتی به عنوان اهرمی قوی در سیاست های کلان کشور نقش ایفا می کند. از همین رو لازم است از این ابزار نیرومند به درست ترین شیوه استفاده شود. در این بینعوامل بسیاری در ترویج و ارتقای فرهنگ مالیاتی موثرند که مهمترین آن ها عبارتند از:

نظام اطلاعاتی مناسب: توسعه یافتگی فرهنگ مالیاتی یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی نظام مالیاتی است. وقتی می گوییم فرهنگ مالیاتی، یعنی مجموعه رفتارها و مناسبات بین مودیان مالیاتی یا دستگاه مالیاتی کشور و نهایتا نظام مالیاتی با آحاد جامعه. برای گسترش و توسعه این فرهنگ هم بایستی اطلاع رسانی بموقع و کافی و مستمر انجام بگیرد و هم بایستی به مردم گفته شود که چرا باید مالیات دریافت شود و این مالیاتی که گرفته می شود به چه مصارفی می رسد. باید بتوانیم این را در باور جامعه ما بگنجانیم که به هر حال اگر به دنبال توسعه اقتصادی اجتماعی هستیم، حتما باید این امر با یک مشارکت عمومی صورت بگیرد و مالیات به عنوان یکی از بهترین منابع تامین درآمدی دولت برای تأمین و رفع نیازهای جامعه است. فرهنگ سازی در عرصه مالیات فقط به مردم مربوط نمی شود، بلکه دولت هم در این زمینه وظایفی دارد که باید به آنها توجه کند، چون دولت هم مالیات می گیرد و هم آن را هزینه می‌کند. بنابراین باید مردم درباره نحوه دریافت مالیات و عادلانه بودن و متوازن بودن آن و همچنین عدالت در هزینه کردن آن، اطلاعات و شناخت شفافی داشته باشند. سازمان مالیاتی باید از طریق رسانه های گروهی، مزایای پرداخت مالیات را به عنوان یک وظیفه کلی و در قالب اینکه مالیات چه تأثیری در زندگی اجتماعی دارد، چه آثاری در آبادانی دارد، چه آثاری در توزیع مجدد ثروت دارد، چه آثاری در تخصیص منابع دارد و با زبانی که برای عامه مردم قابل درک باشد، بیان می کند.  .

مدیریت صحیح منابع انسانی: توسعه نیروی انسانی دستگاه مالیاتی یک امر ضروری است که از آن به عنوان دانش مالیاتی نام می برند. 3. حرکت در مسیر توسعه نظام مالیاتی و اجرای بهینه طرح جامع مالیاتی;برخورداری از یک سیستم مستحکم، یکپارچه و مکانیزه در نظام مالیاتی و ترویج تفکر سیستمی. 4 .درنظرگرفتن عوامل محیطی و بیرونی اقتصادی نظیر تورم و... . 5.قوانین مالیاتی: شفاف سازی بیشتر در جلب اعتماد بیشتر. وجود قوانین زیاد و نرخهای مالیاتی متعدد و آشنا نبودن مودیان مالیاتی با قوانین و مقررات و حقوق اجتماعی خودشان . 6.رفتار مناسب: یکی از مهم ترین مسائلی که ارتباط و همبستگی مستقیم با فرهنگ مالیاتی دارد، توسعه ادبیات و اقتصاد مالیاتی در میان مردم است. دولت در رفتارهای مالیاتی خود اصول مردم - محور را رعایت و نهادینه می کند و شناخت مردم از این برنامه ها و هزینه و درآمدهای مالیاتی افزایش می یابد، مردم به طور غیر مستقیم بر هزینه مالیات نظارت خواهند داشت در آن صورت اعتماد مردمی نیز بیشتر می شود و مالیات علاوه بر کارکرد اقتصادی و درآمدسازی برای دولت، در فرهنگ و مشروعیت و مقبولیت مردمی نیز جایگاه خوبی کسب
می کند.منبع: سایت سازمان امور مالیاتی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.3.0
    V5.6.3.0